استخدام

فرم استخدام
فرم زیر را جهت استخدام تکمیل نمائید. تکمیل این فرم موجب ایجاد هیچگونه تعهدی اعم از استخدامی یا غیره برای شرکت مهندسی کویردر یزد نخواهد شد. باتشکر

نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نام
نام خانوادگی
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
شماره تلفن ثابت
شماره همراه
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
محل سکونت
تخصص فنی
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
مدرک تحصیلی
سایر توضیحات و توانمندیهای فنی / بازرگانی