انواع تیغه ها

تیغه 80 دو جداره اکسترود آلومینیوم
تیغه 80 دو جداره اکسترود آلومینیوم
ضخامت تیغه 18 میلیمتر پهنای مفید تیغه 78 میلیمتر
تیغه 60 دو جداره اکسترود آلومینیوم
تیغه 60 دو جداره اکسترود آلومینیوم
ضخامت تیغه 13 میلیمتر پهنای مفید تیغه 56 میلیمتر
تیغه 100 دو جداره اکسترود آلومینیوم
تیغه 100 دو جداره اکسترود آلومینیوم
ضخامت تیغه 20 میلیمتر پهنای مفید تیغه 100 میلیمتر
تیغه تکجداره و پانچ اکسترود آلومینیوم
تیغه تکجداره و پانچ اکسترود آلومینیوم
ضخامت تیغه 18 میلیمتر پهنای مفید تیغه 78 میلیمتر
تیغه 80 دو جداره اکسترود آلومینیوم
تیغه 80 دو جداره اکسترود آلومینیوم
ضخامت تیغه 19 میلیمتر پهنای مفید تیغه 77 میلیمتر