در های کرکره ای اتواتیک

با استفاده از کرکره های مدرن ، در کلیه را های ورود و خروج ساختمان تحت کنترل شما خواهد بود.

لذا ، مانع ورود سارقین شده ، آلودگی صوتی را کاهش داده و با حفظ سرما و گرما در داخل ساختمان هزینه مصرف انرژی را کا هش می دهد.

عایق اشعه مضر خورشید ، ذخیره انرژی

از ورود اشعه مضر خورشید جلوگیری می کند و بدین ترتیب کنترل نور و فضاای داخل ساختمان و جدا کردن ان از محیط بیرون به راحتی انجام میگیرد. در های کرکره ای اتوماتیک از هدر رفتن انرژی جلوگیری می کند. فضای داخل ساختمان را در زمستان گرم و در تابستان خنک نگه می دارد.

صرفه جویی در انرژی به نسبت 70% از ویزگی های مهم پرده کرکره اتوماتیک است.

حفاظت

در همه کشورهای پیشرفته دنیا ، در های کرکره ای اتوماتیک کویر در برای حفاظت محیط زتدگی انسان استفاده می شود.

در های اتوماتیک کرکره ای از سیستم های جدید امنیتی خانگی و محل کار است که در عین حال یک عامل مهم ذخیره انرژی می باشد.

عایق باد و باران

در های کرکره ای اتوماتیک کویر دو به هنگام وقوع توفان ، باد، باران و سایر عوامل جوی مزاحم به اختیار و کنترل شما به طور دستی با یک حرکت ساده و یا به طور اتوماتیک با ساتفاده از سنسور های اتوماتیک بسته شده و یک حفاظ زیبا و با اطمینان ایجاد می کنند.