حفاظت

در همه کشورهای پیشرفته دنیا ، در های کرکره ای اتوماتیک کویر در برای حفاظت محیط زتدگی انسان استفاده می شود.

در های اتوماتیک کرکره ای از سیستم های جدید امنیتی خانگی و محل کار است که در عین حال یک عامل مهم ذخیره انرژی می باشد.