در های کرکره ای اتوماتیک

با استفاده از کرکره های مدرن ، در کلیه را های ورود و خروج ساختمان تحت کنترل شما خواهد بود.

لذا ، مانع ورود سارقین شده ، آلودگی صوتی را کاهش داده و با حفظ سرما و گرما در داخل ساختمان هزینه مصرف انرژی را کا هش می دهد.