عایق باد و بارون

در های کرکره ای اتوماتیک کویر دو به هنگام وقوع توفان ، باد، باران و سایر عوامل جوی مزاحم به اختیار و کنترل شما به طور دستی با یک حرکت ساده و یا به طور اتوماتیک با ساتفاده از سنسور های اتوماتیک بسته شده و یک حفاظ زیبا و با اطمینان ایجاد می کنند.